VOORWAARDEN

VAKANTIEHUIS IN HET BOS

Algemene voorwaarden

Contactgegevens:

Vakantiehuis in het bos

Lheebroek 27

7991 PM Dwingeloo

Telefoon: 06 58 96 62 39

E-mail: info@vakantiehuis-in-het-bos.nl

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning ‘Vakantiehuis in het bos’, staande en gelegen aan de Lheebroek 27 7991 PM te Dwingeloo in Drenthe.
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met verhuurder een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden zijn afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Voorwaarden

1. Verhuur en huur

Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een vakantiehuis, gelegen in Dwingeloo, verder te noemen ‘het gehuurde’.

 • De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de huurder ter beschikking een vakantieverblijf, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 • Het gehuurde mag door niet meer dan 5 personen worden bewoond. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
 • De verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.
 • De huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staan, netjes en opgeruimd weer achter te laten. De huurder is akkoord met de overeenkomst en zorgt ervoor dat hij zelf en zijn medehuurders en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.
 • De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris en inclusief gebruik gas/ water/ elektra, wifi, eindschoonmaak, bedlinnen, badlinnen en keukenlinnen.
 • Niet inbegrepen in de huurprijs is de toeristenbelasting van de gemeente Westerveld.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van binnen inventaris (behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten) is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • Het geven van feesten en dergelijke in het gehuurde is niet toegestaan.

2. Verblijf vakantiehuis

Voor reserveringen/ het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

  • Weekend: vrijdag vanaf 15.00 uur t/m maandag 11.00 uur
  • Midweek: maandag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 11.00 uur
  • Week: maandag vanaf 15.00 uur tot maandag 11.00 uur | vrijdag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 11.00 uur.
 • Afwijkende aankomst- en vertrektijden in overleg, op basis van beschikbaarheid en tegen extra toeslag (€ 15,- per uur).
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Huisdieren meenemen is niet toegestaan
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Barbecueën met de aanwezige barbeque is toegestaan. Deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te worden.
 • Het gebruik van gas, water en elekta is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken je hier spaarzaam mee om te gaan.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • De sleutel van de vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van de verhuurder. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van €100,,-. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning dan het voor de woning geldende maximum van 5 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Het vakantiehuis is niet beschikbaar voor groepen jongeren. Indien tijdens het inchecken blijkt dat er toch sprake is van een groep jongeren met een gemiddelde leeftijd van minder dan 25 jaar, terwijl dit niet is toegestaan, zal de huurovereenkomst onzerzijds worden beëindigd zonder dat er sprake is van enige restitutie.
 • Ook feestjes zijn verboden (natuur- en stiltegebied). Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken. Hiervoor geldt het volgende:
  • De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd (i.v.m. illegaal van internet te down-/uploaden of te streamen worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/ overtreder worden op verzoek van autoriteiten/ auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houden met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.

3. Naam / namen reisgenoten

Een lijst met namen en adressen van het gezelschap wordt gedeeld aan de verhuurder (t.b.v. de door de gemeente Westerveld verplicht gestelde verblijfsadministratie).

4. Reserveren & betalen

Reservering

 • Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig.
 • Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

 • Betalingen dienen te geschieden langs de girale weg.
 • De huurder dient binnen 14 dagen een aanbetaling (30% van de huursom) na factuurdatum overeenkomst te voldoen aan de verhuurder.
 • Het resterende bedrag, te weten 70% van de totale huursom en eventuele overige kosten dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de verhuurperiode te zijn voldaan aan de verhuurder.
 • Indien de reservering binnen 6 weken ligt voor de aankomstdatum, dan dient 100% van de huurprijs plus de borgsom aan ons overgemaakt te worden.

   Het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt de huurder de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven in dit artikel, is de huurder onmiddellijk na verloop van de betaaltermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht om voor om de reservering van de huurder te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

   5. Waarborgsom

   • Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 250,-, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen lijden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.
   • De borgsom dient, zoals is reeds beschreven, samen met de (eerste) betaling van de factuur te worden voldaan.
   • In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
   • De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet tenietgedaan.
   • Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige geleden schade, behouden wij ons het recht voor om de huurder voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

   6. Annulering

   Annulering door huurder

   Indien de huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan/ wil of zal aanvaarden, dient hij de verhuurder altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

   • Bij annulering tot de 42e dag voor de begindatum van de verhuuperiode is 30% van de huursom verschuldigd
   • Bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e voor de dag van de verhuurperiode is 60% van de huursom verschuldigd.
   • Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 7e voor dag van de verhuurperiode is 90% van de huursom verschuldigd.
   • Bij annulering vanaf de 7e dag of later van de verhuurperiode is 100% van de huursom verschuldigd.
   • Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre de gewenstewijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
   • Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst de verblijfperiode wenst te wijzigen naar een andere danwel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld in deze huurvoorwaarden. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

   Annulering door verhuurder van vakantiehuis

   • Indien enige omstandigheid noopt tot annulering van het gehuurde vakantiehuis, zal hier zo spoedig mogelijk kennis van worden gegeven aan de huurder en indien mogelijk onder aanbieding van een gelijkwaardig alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een geschikt alternatief, zal het reeds door huurder betaalde bedrag worden teruggestort. De huurder heeft jegens verhuurder geen recht meer (of ander recht) dan het terugvorderen van dit bedrag.

   7. Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

   • De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in de vakantiewoning volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden de huurder dan ook aan bij aankomst in de vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en schades. Indien u schades of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.
   • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
   • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van de vakantiewoning.
   • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en/of de televisie.
   • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
   • Mocht je alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

    Overmacht

    • Overmacht aan de zijde van ons bestaat, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (al dan niet tijdelijk) wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons (zoals oorlogsgevaar, stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen).

     8. Vertrek en eindschoonmaak

     Bij het verlaten van het vakantiehuis zorgt de huurder ervoor dat:

     • Het huis (bezem)schoon is;
     • De vaatwasser leeg is;
     • Serviesgoed en bestek zijn afgewassen en opgeborgen, en overig keukengerei bevindt zich op de daartoe bestemde plaatsen;
     • Bedlinnen opgevouwen bij het voeteneinde plaatsen;
     • Gebruikte badlinnen en keukenlinnen opgevouwen op de grond van de badkamer liggen;
     • De koelkast/ vriezer schoon en leeg is;
     • Het terrasmeubilair op zijn plaats staat en de kussens van het tuinmeubilair op de daartoe bestemde plaats ligt;
     • Het huisvuil in de daarvoor bestemde (centrale) afvalcontainers is gedeponeerd; 
     • Eventuele breuk en/of schade gemeld wordt aan ons.

     Bij het onjuist c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning en de bijbehorende tuin en/of terras, kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden  doorberekend aan de huurder. Indien bedlinnen, badlinnen of keukenlinnen gescheurd, gevlekt of anderszins abnormaal beschadigd of onbruikbaar is geworden, is de verhuurder gerechtigd tot het op de borg inhouden van vervangingskosten.

     9. Toepasselijk recht

     Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst / huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.